“Return Policy อินเลิฟยินดีเปลี่ยนคืนวรรณกรรมที่ไม่สมบูรณ์

‘เพราะความพึงพอใจสูงสุดของท่าน คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา’ 


ดังนั้นหากท่านพบว่าวรรณกรรมเล่มใดที่มีปัญหาดังต่อไปนี้ เช่น จำนวนหน้าไม่ครบ เลขหน้าสลับ
หรือเนื้อหาขาดหายไป อินเลิฟมีความยินดีที่จะรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนวรรณกรรมเล่มใหม่ ให้ทันที
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. วรรณกรรมเล่มดังกล่าวมีความไม่สมบูรณ์มาจากขั้นตอนการผลิต

2. วรรณกรรมเล่มดังกล่าวไม่ใช่วรรณกรรมที่จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ (โดยท่านเสียค่าจัดส่งมาเปลี่ยน)

3. วรรณกรรมเล่มดังกล่าวมีอายุนับจากวันที่ตีพิมพ์ไม่เกินหนึ่งปี

4. วรรณกรรมที่ต้องการเปลี่ยนจะต้องเป็นเรื่องเดียวกับที่ส่งมาให้สำนักพิมพ์เท่านั้น

5. ในกรณีที่วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวหมด ทางสำนักพิมพ์จะพิจารณาเปลี่ยนคืน เป็นวรรณกรรมเรื่องใหม่
ในราคาที่ใกล้เคียงกัน โดยจะสอบถามความต้องการของท่านในการเลือกรับวรรณกรรมเรื่องใหม่

เพียงท่านเขียนปัญหาที่พบบนกระดาษ พร้อมชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของท่าน
แนบมากับวรรณกรรมเล่มดังกล่าว ส่งมาที่

 

สำนักพิมพ์อินเลิฟ พับลิชชิ่ง คอร์เปอร์เรชั่น
288 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 0-2930-3119 และ 0-2930-3120 โทรสาร 02-513-7705
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18. 00 น.

 

‘เพราะความพึงพอใจสูงสุดของท่าน คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของเรา’

 

อินเลิฟ...ดูแลคุณด้วยหัวใจ